Skriv utSkriv ut

BRIEF-2

Behavior Rating inventory of Executive Function - Second Edition

Gerard A Gioia, Peter K Isquith, Steven C Guy, Lauren Kensworthy

Syfte: Bedömning av exekutiva funktioner
Ålder: 5-18 år
Administrering: Individuell
Behörighet: Leg psykolog, leg läkare
Tidsåtgång: 10-15 minuter
Språk: Amerikansk manual med svensk administreringsmanual (Snabbguide) och svenska formulär

BRIEF-2 är en standardiserad självskattningsskala och ett värdefullt verktyg för bedömning av exekutiva funktioner hos barn och ungdomar i hem- och skolmiljö.

BRIEF-2 är en reviderad version av de båda förlagorna BRIEF och BRIEF-SR. BRIEF-2 inkluderar sex skattningsformulär: Föräldraformulär, lärarformulär och självskattning samt kortversioner för förälder, lärare och självskattning. En blankett med en profil ingår i varje formulär och underlättar bedömningen.

BRIEF-2 används för bedömning av barn och ungdomar med ett brett spektrum av utvecklingsrelaterade och förvärvade neurologiska skador såsom inlärningssvårigheter, uppmärksamhetsstörningar, högfungerande autismspektrumstörningar och andra psykiatriska och medicinska tillstånd.

Vad är nytt i BRIEF-2?

  • BRIEF-2  inkluderar skattningsformulär för förälder, lärare och självskattning. Det är en ökad överensstämmelse i påståendena mellan de tre formulären.
  • Helt nytt är BRIEF-2 kortversioner, som snabbt ger svar på om det finns behov av ytterligare bedömning av exekutiva funktioner.
  • Skalorna är mer koncisa, och tiden för ifyllnad av skattningsformulären är nedkortad.
  • En ny validitetsskala, Infrekvensskalan, har inkluderats för att fånga upp ovanliga svar.
  • BRIEF-2 har två separata skalor för Uppgiftsmonitorering och Självmonitorering.
  • Ny forskning ger ytterligare tolkningsstöd till resultaten i BRIEF-2.

BRIEF-2 skattningsformulär för förälder och lärare/skolpersonal består av 63 påståen­den i vardera versionen och tar endast 10–15 minuter att administrera, och 15–20 minuter att scora.

BRIEF-2 skattningsformulär för förälder och lärare/skolpersonal mäter nio kliniska skalor: Inhibition, Självmonitorering, Flexibilitet, Emotionell kontroll, Igångsättning, Arbetsminne, Planering/organisation, Uppgiftsmonitorering och Ordning på material.

Självskattningsformuläret består av 55 påståenden och mäter sju kliniska skalor: Inhibition, Självmonitorering, Flexibilitet, Emotionell kon­troll, Slutförande av uppgifter, Arbetsminne samt Planering/organisation.

Utöver de kliniska skalorna finns även tre validitetsskalor: Inkonsekvensskalan, Negativitetsskalan och Infrekvensskalan.

Bedömningen görs utifrån tre index: Beteenderegleringsindex (BRI), Emotionellt reglerings­index (ERI) och Kognitivt regleringsindex (CRI) vilka i sin tur bildar ett summerande index: Global exekutiv sammansättning (GEC).

Två av skalorna, Arbetsminne och Inhibition, är kliniskt användbara för differentiering av diagnostiska undergrupper inom gruppen uppmärksamhetsstörningar (ADHD med och utan hyperaktivitet).

Amerikanska normer från 2013–2014
Amerikanska normer från år 2013–2014 baseras på resultat från totalt 3 603 respondenter: 1 400 föräldrar, 1 400 lärare och 803 barn och ungdomar.

BRIEF-2 komplett innehåller: amerikansk manual och svensk snabbguide, fullversionerna (inkl. sammanställning och profil) självskattningsformulär 10 st*, föräldraformulär 10 st* och lärarformulär 10 st* samt kortversionerna självskattningsformulär 10 st*, föräldraformulär 10 st* och lärarformulär 10 st*.

Artikelnr. Artikel Pris Antal
479-500 BRIEF-2, Komplett
3 200 kr
479-515 BRIEF-2, Amerikansk manual (2015) & Svensk snabbguide (2017)
1 600 kr
479-516 BRIEF-2, Föräldraformulär, Sammanställning, Profil, 10 st*
375 kr
479-517 BRIEF-2, Lärarformulär, Sammanställning, Profil, 10 st*
375 kr
479-518 BRIEF-2, Självskattningsformulär, Sammanställning, Profil, 10 st*
375 kr
479-510 BRIEF-2, Kortversion Föräldraformulär, 10 st*
250 kr
479-511 BRIEF-2, Kortversion Lärarformulär, 10 st*
250 kr
479-512 BRIEF-2, Kortversion Självskattningsformulär, 10 st*
250 kr
*Förbrukningsmaterial.
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2018 Hogrefe Psykologiförlaget AB