Skriv utSkriv ut

SRS

Social Responsiveness Scale

John N Constantino, Christian P Gruber

Syfte: Bedömning av sociala färdigheter
Ålder: 4–18 år
Administrering: Individuell
Behörighet: Leg psykolog
Tidsåtgång: 5–20 minuter
Språk: Amerikansk manual med svenska protokoll


Bedömning och kartläggning av ett barns sociala kompetens såsom den tar sig uttryck i barnets naturliga omgivning och i samspel med andra. SRS kan med fördel fyllas i av såväl förälder som lärare. På så sätt kan resultaten sammanfogas och ge en bredare och mer sammansatt bild av barnet.

SRS är indelat i fem huvudområden som täcker fem sociala kompetensområden:
• Socialt medvetande, förståelse för sociala signaler
• Social kognition och tolkning av sociala signaler
• Social kommunikation och förmåga att ingå i meningsfull och ”normal” social samvaro
• Social motivation och lust att ingå i sociala sammanhang
• Stereotypt beteende, ovilja till förändring 

Med hjälp av SRS blir det möjligt att beskriva och skilja mellan olika avvikelser i social kompetens. Olika typer av avvikelser kan vara alltifrån en lätt nedsatt social funktion till grava problem i sociala sammanhang. Stora avvikelser gällande sociala färdigheter är ofta utmärkande hos barn med autismspektrumstörning eller andra genomgripande störningar i utvecklingen.

SRS lämpar sig även för att ge en bild av sociala färdigheter hos barn med ADHD-problematik, barn med ångest eller depression och socialt tillbakadragna barn. Formuläret kan även användas för att bekräfta välfungerande sociala kompetenser och för att stärka resurser. Frågeformuläret innehåller 65 item rörande barnets dagliga liv och beteende under de senaste 6 månaderna och fylls i av förälder, lärare eller annan närstående – gärna av flera personer.

Poängsättningen görs enkelt på en 4-gradig skala och genererar T-värde för totalpoäng samt för fem underskalor: Socialt medvetande, Social kognition, Social kommunikation, Social motivation samt Autistiska mekanismer.

I manualen presenteras amerikanska normer som är separata för lärare respektive föräldrar.

Social Responsiveness Scale komplett består av amerikansk manual samt svenskt frågeformulär och profilblad, 10 st*.

Artikelnr. Artikel Pris Antal
471-100 SRS, Komplett
975 kr
471-001 SRS, Manual Am (2005)
800 kr
471-002 SRS Frågeformulär och profilblad, 10st*
275 kr
*Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2018 Hogrefe Psykologiförlaget AB