Skriv utSkriv ut

DLS för skolår 7–9 och år 1 i gymnasiet
- reviderade delprov samt handledning

Birgitta Järpsten & Karin Taube

Syfte: Diagnostiskt material för analys av läs- och skrivförmåga
Ålder: Skolår 7–9 samt år 1 i gymnasiet
Administrering: Främst grupp

DLS för skolår 7–9 och år 1 i gymnasiet är ett välanvänt diagnostiskt screeninginstrument som är lätt att administrera och ger reliabel information om klassens och enskilda elevers färdigheter i läsning och skrivning. Eftersom materialet är standardiserat kan det med fördel användas vid resursfördelning.

Materialet omfattar fyra prov: Rättstavning, Ordförståelse, Läshastighet och Läsförståelse. 

Proven finns i två versioner:
Version A för skolår 7 och 8
Version B för skolår 9 och år 1 i gymnasiet

Vad är nytt i det reviderade DLS-materialet?
Proven Rättstavning, Ordförståelse och Läsförståelse har nytt, reviderat innehåll och provet Läshastighet har nya normer. Förutom traditionella papper-och-penna-test finns proven Ordförståelse och Läshastighet även för digital testning. (En digital version av provet Läsförståelse kommer att publiceras under läsåret 2018/19.)

Rättstavning omfattar 36 uppgifter (båda versionerna) som representerar olika delar inom stavningsmetodiken. De två versionerna har åtta gemensamma och 28 unika uppgifter. För att underlätta kvalitativa analyser av enskilda elevers stavningsförmåga finns en särskild analystabell över vanliga feltyper på elevens svarsblankett.

Ordförståelse omfattar 34 flervalsuppgifter (båda versionerna) där tio uppgifter är unika för varje version. Orden är hämtade ur texter från olika ämnesområden som elever i aktuell åldersgrupp möter.

Läshastighet omfattar 36 uppgifter insprängda i en sammanhängande text. Texten och uppgifterna är desamma för de två versionerna, men lästiden är fem minuter för version A och fyra minuter för version B.

Läsförståelse omfattar tre sammanhängande tex­ter med 24 tillhörande uppgifter (båda versionerna). Av dessa är 21 flervalsuppgifter som poängsätts och används för normjämförelse. Tre uppgifter kräver öppna svar och poängsätts inte, utan används för kvalitativ analys. Båda versionerna har två gemensamma texter och en unik text som behållits från den tidigare versionen av provet. De gemensamma texterna och uppgifterna möjliggör uppföljning av elever över tid. Nytt för provet är blanketten Individuell analys som stöd i analysen av elevens lässtrategier (informationssökning, tolkning och reflektion) samt svaren på de öppna frågorna.

Normer
Proven Rättstavning, Ordförståelse och Läshastighet standardiserades under oktober och november 2016. Provet Läsförståelse standardiserades under oktober och november 2017, samt februari och mars 2018. Närmare 5 600 elever deltog i standardiseringen av proven Rättstavning, Ordförståelse och Läshastighet och cirka 3 500 elever deltog i standardiseringen av provet Läsförståelse i skolår 7, 8 och 9 samt år 1 i gymnasiet.

Den andra upplagan av handledningen (2018) innehåller administrerings- och tolkningsanvisningar samt normer för proven Rättstavning, Ordförståelse, Läshastighet och Läsförståelse. I handledningen redogörs också för utvecklingen och standardiseringen av proven.

Digital version

Testning digitalt (HTS 5)
Proven Ordförståelse och Läshastighet (samt Läsförståelse under läsåret 2018/19) finns även för digital testning via vårt testsystem, Hogrefe Testsystem (HTS 5). Testning kan ske på dator eller surfplatta. Vid användning av digitala test behöver testanvändaren även den tryckta handledningen för mer ingående information om proven.

Testning digitalt underlättar arbetet för pedagogen genom att proven både kan administreras, rättas och utvärderas i testsystemet. Testresultaten är tillgängliga direkt efter genomförd testning och de olika funktionerna i testsystemet möjliggör snabb identifiering av de resultat som behöver följas upp. Resultaten kan läsas direkt på skärmen eller exporteras i olika format som PDF, Excel och csv. 

De digitala versionerna av proven har samma normer som pappersversionerna, eftersom det inte fanns några betydande skillnader i elevernas resultat mellan olika testformat under normeringen.
De digitala proven går inte att beställa genom E-handeln.

>>För priser, information och beställning av digitala test klicka här

>> Frågor och svar

 

Priser pappersversion:

Artikelnr. Artikel Pris Antal
281-010 DLS åk 7-9 och år 1 i gymnasiet, handledning (2018)
525 kr
281-002 DLS åk 7-9 och år 1 i gymnasiet, rättstavning, version A + B, svarshäfte, 25 st.*
90 kr
281-003 DLS åk 7-9 och år 1 i gymnasiet, läshastighet A + B, svarshäfte, 25 st.*
320 kr
281-004 DLS åk 7-9 och år 1 i gymnasiet, Ordförståelse, version A, svarshäfte, 25 st.*
340 kr
281-005 DLS åk 7-9 och år 1 i gymnasiet, ordförståelse, version B, svarshäfte, 25 st.*
340 kr
281-006 DLS åk 7-9 och år 1 i gymnasiet, läsförståelse A, svarshäfte, 25 st.*
395 kr
281-007 DLS åk 7-9 och år 1 i gymnasiet, läsförståelse B, svarshäfte, 25 st.*
395 kr
281-008 DLS åk 7-9 och år 1 i gymnasiet, klassammanställningsblankett, 10 st.*
80 kr
281-009 DLS åk 7-9 och år 1 i gymnasiet, läsförståelse A och B, Individuell analys, 10 st.*
80 kr
*Förbrukningsmaterial.
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB