Skriv utSkriv ut

KONTAKT

Social färdighetsträning i grupp med fokus på kommunikation och social interaktion vid autismspektrumtillstånd enligt Frankfurtmodellen

Syfte: Social färdighetsträning i grupp
Ålder: 8–19 år
Språk: Svensk version

Manual
Sven Bölte i samarbete med Nora Choque Olsson, Anna Fridell, Anna Råde, Ulf Jonsson & Christina Coco

Arbetsböcker
Sven Bölte, Anna Fridell, Christina Coco, Anna Råde, Anneli Sjöberg & Nora Choque Olsson

KONTAKT är en metod för social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar (8–19 år) med autismspektrumtillstånd. Gruppträningen pågår under en till två terminer med sammanlagt 12 sessioner (kort träning) eller 24 sessioner (lång träning). Målet med träningen är att utveckla förmågan till kommunikation, socialt samspel, empati och anpassning i gruppsituationer. Genom olika aktiviteter tränas deltagarna i att initiera konversationer och att förstå verbala och icke-verbala signaler, sociala roller, normer och förväntningar. KONTAKT tränar även deltagarna i problemlösning och konflikthantering och bidrar till bättre självförtroende, livskvalitet och social kompetens. KONTAKT kan användas till exempel inom barn- och ungdomspsykiatri, habilitering och andra kliniska sammanhang.

KONTAKT består av en manual och tre arbetsböcker. Manualen ger en bak­grund till autismspektrumtillstånd (AST) och social färdighetsträning i grupp samt grundläggande princi­per och struktur för KONTAKT. Det finns en arbetsbok för tränare, en för barn och ungdomar som deltar i färdighetsträningen och ytterligare en som riktar sig till deltagarnas föräldrar.

KONTAKT-manualen (ny fullständigt omarbetad upplaga från 2018) innehåller en teoretisk översikt om diagnosen AST, funktion, insatser och stöd. Vidare beskrivs social färdighetsträning generellt samt erfarenheter och studier avseende KONTAKT mer specifikt. En övervägande del av manualen ger en ingående beskrivning av KONTAKT-träningen, dess mål, struktur, förberedelser och genomförande. Alternativa upplägg för KONTAKT-träning med 12, 24 eller 16 sessioner beskrivs och manualen innehåller också en mängd konkreta tips och förslag på övningar och arbetsmoment. För att kunna komma igång som KONTAKT-tränare behöver man ha tillgång till både manualen och den tillhörande arbetsboken för tränare (inkl. usb). Kurser för tränare anordnas av KIND (se nedan).

Arbetsboken för tränare fördjupar, aktualiserar och konkreti­serar anvisningarna i KONTAKT-manualen. Den ger dessutom praktisk vägledning i hur KONTAKT som social färdighetsträning i grupp kan användas i arbetet med barn och ungdomar med högfungerande AST. Arbetsboken för tränare levereras tillsammans med ett USB-minne som innehåller ett rikt arbetsmaterial som kan användas som stöd under träningen.

Arbetsboken för deltagare kan barnet använda utifrån sitt individuella behandlingsmål och även efter insat­sen. Barnet ska kunna registrera, kartlägga och öva efter varje session.

Arbetsboken för föräldrar hjälper föräldern att stötta sitt barn i träningen, dels i de färdigheter som övas under sessionerna, dels i hemuppgifterna som barnet gör mellan sessionerna.

 

Föreläsning av professor Sonya Girdler.
När KIND (Karolinska Institutets kompetenscenter för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) fyllde 10 år i juni 2020 bjöds det på en mängd föreläsningar. En av dessa föreläsningar hölls av professor Sonya Girdler och här berättar hon bl a om KONTAKT.


Utbildning i KONTAKT

Artikelnr. Artikel Pris Antal
001-310 KONTAKT Manual
655 kr
001-300 KONTAKT, arbetsbok för tränare och USB med arbetsmaterial för 24 sessioner
895 kr
001-302 KONTAKT, arbetsbok deltagare
215 kr
001-303 KONTAKT, arbetsbok förälder
110 kr

Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2020 Hogrefe Psykologiförlaget AB