Skriv utSkriv ut

Hare Psychopathy Checklist – Revised (PCL-R): 2nd Edition

Robert D. Hare

Syfte: Metod för bedömning av psykopatiska personlighetsdrag
Ålder: Vuxna
Administrering: Individuell
Behörighet: Leg. psykolog, leg. läkare
Tidsåtgång: 90–120 minuter
Språk: Svensk version med amerikansk manual

Hare Psychopathy Checklist – Revised (PCL-R): 2nd Edition är en checklista bestående av 20 item (bedömningspunkter), som skattas individuellt med syfte att bedöma graden av psykopatiska personlighetsdrag. Metoden bygger på att samla information genom dels olika typer av bakgrundsuppgifter, dels en semistrukturerad intervju – information som sedan ligger till grund för skattning av personlighetsdrag och beteenden som sammanhänger med psykopati.

Denna andra utgåva av PCL-R skiljer sig från 1991 års version i flera avseenden. Den största skillnaden är den stora mängd data som nu finns tillgänglig, data som tjänar till att jämföra och beskriva valda grupper samt fastställa metodens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Itembeskrivningarna i föreliggande utgåva av PCL-R är dock desamma som de som användes i 1991 års utgåva.

Tvåfaktormodellen av psykopati har replikerats vid ett flertal tillfällen och har spelat en viktig roll för förståelsen av störningen. Nya analyser pekar dock på att en tre- eller fyrfaktorstruktur passar bättre. Analyser av den stora datamängd som presenteras i samband med föreliggande utgåva ger vid handen att en fyrfaktorlösning passar bättre in på 18 av de 20 itemen i PCL-R än vad en tvåfaktorlösning gör. Denna fyrfaktorlösning innebär en uppdelning av den ursprungliga faktor ett (interpersonell/affektiv) och faktor två (antisocial livsstil) i två underfaktorer vardera: interpersonell affektiv livsstil och antisocial.

Bakom den svenska versionen av PCL-R: 2nd Edition står två av Sveriges ledande psykopatiforskare: Anders Tengström och Martin Grann. I ett särskilt kapitel i den svenska administreringsmanualen introducerar Martin Grann aktuell svensk forskning om psykopati.

Hare PCL-R: 2nd Edition komplett består av teknisk manual, svensk administreringsmanual, intervjuguide, 10 st.*, och scoringformulär, 10 st.*

Artikelnr. Artikel Pris Antal
599-100 Hare PCL, komplett
3 040 kr
599-101 Hare PCL, Technical manual (2003)
1 840 kr
599-102 Hare PCL, svensk manual (2004)
590 kr
599-103 Hare PCL, intervjuguide
590 kr
599-104 Hare PCL, scoringformulär
445 kr
*Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB