Skriv utSkriv ut

SRS-2

Skattningsskala för social responsivitet, andra upplagan

John N. Constantino, Christian P. Gruber.
Svensk version: Eric Zander och Sven Bölte

Syfte: Bedömning av sociala färdigheter
Ålder: 2 ½–69 år
Administrering: Individuell
Behörighet: Leg. psykolog
Tidsåtgång: 15–20 minuter
Språk: Svenska

 


Social Responsiveness Scale, Second EditionSRS-2 är en standardiserad skattningsskala som ger ett mått på egenskaper förknippade med autismspektrumtillstånd inom områdena social medvetenhet, social motivation, social kommunikation, socialt samspel samt bete­ende- och tankeflexibilitet.

SRS-2 kan användas för screening och stöd vid diagnostik av autismspektrum­tillstånd och för att undersöka samtidiga autistiska svårigheter vid andra utvecklingsrelaterade eller psy­kiatriska tillstånd. SRS-2 används för bedömning och kartläggning av individens sociala kompetens så som den tar sig uttryck i individens naturliga omgivning och i samspel med andra.

SRS-2 finns i olika versioner som man väljer utifrån ålder och informant.

Småbarnsversionen, från 2:6 till 3:11 år, och barn- och ungdomsversionen, från 4:0 till 17:11 år, är båda avsedda att besvaras av föräldrar och/eller förskole-/skolperso­nal.

Vuxenversionen, från 18 år och äldre, finns för självskattning och annans skattning för anhöriga och vänner.

De fyra olika versionerna i SRS-2 består av frågeformulär med 65 påståenden som besvaras på en fyrgradig Likertskala. Tolkningen av resultatet görs utifrån SRS-2 totalpoäng som över­förs till normerade T-poäng. Resultatet presenteras också med DSM-5-orienterade delskalor med separata T-poäng för skalorna Social kommunikation och social interaktion samt Flexibilitet.

Därutöver kan SRS-2 delas upp i fem delskalor: Social medve­tenhet, Social kognition, Social kommunikation, Social motivation och Flexibilitet. Dessa delskalor är lämpliga att användas till exempel för planering och utvärdering av interventio­ner.

SRS-2 är standardiserad och normerad i Sverige under åren 2017–2018. (Totalgrupp N=1 691; varav småbarnsversionen n=127, barn- och ungdomsversionen n=1 011 och vuxenversionen n= 553).

Den svenska versionen av SRS-2 har utvecklats i nära samarbete med KIND (Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet).

 


 

SRS-2 komplett Småbarn, Barn och Ungdom innehåller:
SRS-2 svensk manual (2 ½–69 år), SRS-2 småbarnsversion med frågeformulär och profilblad 10 st*. och SRS-2 barn- och ungdomsversion med frågeformulär och profilblad 10 st*.

SRS-2 komplett Vuxen innehåller:
SRS-2 svensk manual (2 ½–69 år), SRS-2 vuxen – självskattning med frågeformulär och profilblad 10 st*. och SRS-2 vuxen ­– annan med frågeformulär och profilblad 10 st*.

Artikelnr. Artikel Pris Antal
471-201 SRS-2 Manual svensk (2019)
(2 ½–69 år)
1 260 kr
471-200 SRS-2 Komplett Småbarn, Barn & Ungdom
1 985 kr
471-250 SRS-2 Komplett Vuxen
1 985 kr
471-202 SRS-2, Frågeformulär & Profilblad*
Småbarn
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
415 kr
471-203 SRS-2, Frågeformulär & Profilblad*
Barn & Ungdom
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
415 kr
471-204 SRS-2, Frågor & Profilblad*
Vuxen - Självskattning
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
415 kr
471-205 SRS-2, Frågor & Profilblad*
Vuxen - Annan
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
415 kr
* Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB