Skriv utSkriv ut

SRS

Social Responsiveness Scale

John N Constantino & Christian P Gruber

Syfte: Bedömning av sociala färdigheter
Ålder: 4–18 år
Administrering: Individuell
Behörighet: Leg. psykolog
Tidsåtgång: 5–20 minuter
Språk: Amerikansk manual med svenska protokoll


 

SRS utgår!

SRS är snart slut i lager och utgår inom kort. 

SRS ersätts av SRS-2.

SRS-2 för bedömning av sociala färdigheter hos 2,5-69-åringar har svensk manual och svenska normer.

Läs mer 

SRS används för bedömning och kartläggning av ett barns sociala kompetens så som den tar sig uttryck i barnets naturliga omgivning och i samspel med andra. SRS kan med fördel fyllas i av såväl förälder som lärare. På så sätt kan resultaten sammanfogas och ge en bredare och mer sammansatt bild av barnet. 

SRS är indelat i fem huvudområden som täcker fem sociala kompetensområden: 

  • Socialt medvetande, förståelse för sociala signaler 
  • Social kognition och tolkning av sociala signaler 
  • Social kommunikation och förmåga att ingå i meningsfull och ”normal” social samvaro 
  • Social motivation och lust att ingå i sociala sammanhang 
  • Stereotypt beteende, ovilja till förändring 


Med hjälp av SRS blir det möjligt att beskriva och skilja mellan olika avvikelser i social kompetens. Olika typer av avvikelser kan vara alltifrån en lätt nedsatt social funktion till grava problem i sociala sammanhang. Stora avvikelser gällande sociala färdigheter är ofta utmärkande hos barn med autismspektrumstörning eller andra genomgripande störningar i utvecklingen. 

SRS lämpar sig även för att ge en bild av sociala färdigheter hos barn med ADHD-problematik, barn med ångest eller depression och socialt tillbakadragna barn. Formuläret kan även användas för att bekräfta välfungerande sociala kompetenser och för att stärka resurser. Frågeformuläret innehåller 65 item rörande barnets dagliga liv och beteende under de senaste sex månaderna och fylls i av förälder, lärare eller annan närstående – gärna av flera personer. 

Poängsättningen görs enkelt på en fyragradig skala och genererar T-värde för totalpoäng samt för fem underskalor: socialt medvetande, social kognition, social kommunikation, social motivation samt autistiska mekanismer. 

I manualen presenteras amerikanska normer som är separata för lärare respektive föräldrar.   

SRS utgår!

SRS är snart slut i lager och utgår inom kort. 

SRS ersätts av SRS-2.

SRS-2 för bedömning av sociala färdigheter hos 2,5-69-åringar har svensk manual och svenska normer.

Läs mer 


Artikelnr. Artikel Pris Antal
471-001 SRS, amerikansk manual (2005)
1 270 kr

Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB