Skriv utSkriv ut

Att mäta styrkor och svårigheter hos barn och ungdomar med hjälp av skattningsformulär och neuropsykologiska test

FULLBOKAT!

Datum: 17/10
Tid: 9-11 (frukost 8.30-9)
Ort: Stockholm
Lokal: Fleming 7, Fleminggatan 7
Föreläsare: Lisa B Thorell

En stor mängd forskning tyder på att tidiga interventioner och preventiva åtgärder är viktiga för att alla barn ska få en chans att utvecklas på bästa sätt. Som ett led av detta har alltfler kommuner på senare tid implementerat olika diagnostiska test för redan under de första skolåren studera hur elevernas kunskaper utvecklas.

Det man oftast mäter är dock kunskaper vad gäller läsning och matematik och inte underliggande kognitiva funktioner (t.ex. arbetsminne, impulskontroll, processhastighet och fonologisk medvetenhet), trots att dessa funktioner visat sig vara av stor betydelse för hur väl barn klarar av skolan. Sällan gör man dessutom en tidig kartläggning för att få kunskaper om barnets styrkor och svårigheter innan barnets börjar skolan, vilket kan leda till att viktiga åtgärder fördröjs.

Tidig kartläggning och/eller diagnosticering är dock kopplat till diverse svårigheter och en god samverkan mellan olika professioner är ofta nödvändig. Detta seminarium vänder sig till psykologer, pedagoger och annan personal som arbetar med barn inom förskola/skola, habilitering eller barn- och ungdomspsykiatrin.

Diverse skattningsskalor och test kommer att presenteras och både för- och nackdelar med tidig kartläggning kommer att diskuteras. En genomgång av vad senare tids forskning visat inom detta område kommer även att ges.

Lisa Thorell är docent i psykologi och forskargruppsledare vid Karolinska Institutet. Gruppens forskning fokuserar på kognitiva processer och ADHD. Mer specifikt är gruppen intresserad av hur brister i exekutiva funktioner är relaterade till ADHD hos barn och ungdomar, hur exekutiva brister kan förklara olika nedsättningar i vardagen som är kopplade till denna diagnos (t.ex. skolprestationer och kamratrelationer), samt hur man kan träna exekutiva funktioner. Lisa har även stor erfarenhet av undervisning inom området utvecklingspsykologi och utvecklingspsykopatologi.

Ni anmäler er genom att maila till pernilla.milacki@hogrefe.se med information om vilket seminarium ni vill gå på. Begränsat antal platser.


Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB