Skriv utSkriv ut

IL-basis, individuella prov

Jørgen Frost & Jørgen Chr. Nielsen

Syfte: Fördjupande individuella diagnoser som kartlägger elevens starka respektive svaga sidor
Ålder: Skolår 1–3
Administrering: Individuell

De individuella proven är Språk och Bokstav, Text och Ord 1 samt Text och Ord 2. Dessa är inte normerade, utan syftet med dem är att undersöka på vilket sätt eleven arbetar med en uppgift. Genom att använda föreslagna stödstrategier under prövningen kan läraren ta reda på vilken typ av hjälp eleven kan dra nytta av i sin fortsatta läs- och skrivutveckling. Utifrån resultaten kan läraren sedan, till exempel i samarbete med speciallärare, lägga upp åtgärdsprogram för enskilda elever.

Handboken är upplagd så att den första delen är en presentation av IL-basis och de vägledande principerna bakom materialet. Därefter följer administrerings- och tolkningsanvisningar för samtliga individuella prov (även grupp-provet). Den andra delen av handboken fokuserar på IL-basis teoretiska förankring och ger pedagogen möjlighet till fördjupad kunskap om enskilda elevers resultat på de ingående delproven.

Materialet är processinriktat, vilket ger läraren en möjlighet att utvärdera om de pedagogiska insatser som görs får önskad effekt. IL-basis bildar dessutom en god grund för de utvecklingssamtal som ska äga rum tillsammans med elev och förälder.

Språk och Bokstav omfattar delproven: Teckna och skriva, Förståelse av händelseförlopp, Sammansatta ord, Ordkunskap och ordförståelse, Rimord, Första ljud och reduktion, Fonemsyntes och fonemanalys, Bokstavskännedom – Bilda ord samt Bokstavsskrivning – vilka är mycket nära förbundna med grupp-provet. Prövningen kan genomföras under hela skolår 1, dock i anslutning till att motsvarande delprov ur grupp-provet genomförts.

I genomsnitt åtgår cirka 15 minuter till varje delprov, men tidsåtgången kan variera med hänsyn till syftet med prövningen.

Text och Ord 1 respektive 2 är avsedda som kompletterande individuella prov. Text och Ord 1 rekommenderas för användning i slutet av skolår 1 eller i början av skolår 2, medan Text och Ord 2 är bättre lämpat att användas i slutet av skolår 2 eller i början av skolår 3. De är likartat uppbyggda. Lästexterna är dock något längre och har ett något högre läsbarhetsindex i Text och Ord 2 än i Text och Ord 1.

Text och Ord 1 omfattar tre parallella versioner: 1a Anna och Björn, 1b Ludvig och Stina samt 1c Lisa och Per. Detta gör det möjligt att åter kunna pröva en elev med ett likvärdigt prov efter en tid för att se om de pedagogiska insatser man satt in har givit önskvärd effekt. Varje version omfattar delproven: Hörförståelse, Förförståelse, Avkodning av text och lässtrategier, Läsförståelse, Syntaktisk medvetenhet, Ordavkodning, Rättstavning samt Semantisk medvetenhet och tar i genomsnitt en till två lektioner att genomföra.

Text och Ord 2 omfattar tre parallella versioner: 2a Moa och David, 2b Linn och Victor samt 2c Olle och Julia och har samma syfte och tidsåtgång som ovan beskrivna Text och Ord 1. Proven bör användas tidigast under andra skolåret eller början av skolår 3. Varje version omfattar delproven: Hörförståelse, Förförståelse, Avkodning av text och lässtrategier, Läsförståelse, Kännedom om vokaler och stavelseindelning, Ordavkodning, Rättstavning, Medvetenhet om den språkliga uttrycksformen samt Medvetenhet om textsammanhållning.

När förbrukningsmaterial säljs i bunt ska du ange antal buntar.

IL-Basis Handbok

Artikelnr. Artikel Pris Antal
250-001 IL-Basis, Handbok (1998)
550 kr

IL-Basis Språk och Bokstav:

Artikelnr. Artikel Pris Antal
250-201 IL-Basis Språk och Bokstav, lärarprotokoll
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
200 kr
250-202 IL-Basis Språk och Bokstav, analys- och samtalsformulär
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
200 kr

IL-Basis Text och Ord 1:

Artikelnr. Artikel Pris Antal
250-301 IL-Basis Text och Ord 1, läshäfte 1a Anna och Björn, st.
80 kr
250-302 IL-Basis Text och Ord 1, läshäfte 1b Ludvig och Stina, st.
80 kr
250-303 IL-Basis Text och Ord 1, läshäfte 1c Lisa och Per, st.
80 kr
250-304 IL-Basis Text och Ord 1, lärarprotokoll 1a Anna och Björn
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
200 kr
250-305 IL-Basis Text och Ord 1, lärarprotokoll 1b Ludvig och Stina
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
200 kr
250-306 IL-Basis Text och Ord 1, lärarprotokoll 1c Lisa och Per
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
200 kr
250-307 IL-Basis Text och Ord 1, analys- och samtalsformulär 1
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
200 kr
250-308 IL-Basis Text och Ord 1, rättstavningsblankett 1
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
190 kr

IL-Basis Text och Ord 2:

Artikelnr. Artikel Pris Antal
250-401 IL-Basis Text och Ord 2, läshäfte 2a Moa och David, st.
80 kr
250-402 IL-Basis Text och Ord 2 Läshäfte 2b Linn och Victor, st.
80 kr
250-403 IL-Basis Text och Ord 2, läshäfte 2c Olle och Julia, st.
80 kr
250-404 IL-Basis Text och Ord 2, lärarprotokoll 2a Moa och David
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
200 kr
250-405 IL-Basis Text och Ord 2, lärarprotokoll 2b Linn och Victor
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
200 kr
250-406 IL-Basis Text och Ord 2, lärarprotokoll 2c Olle och Julia
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
200 kr
250-407 IL-Basis Text och Ord, 2 analys- och samtalsformulär 2
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
200 kr
250-408 IL-Basis Text och Ord 2, rättningsblankett 2
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
200 kr
250-409 IL-Basis Text och Ord 2, pusselberättelse 2a Moa och David
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
170 kr
250-410 IL-Basis Text och Ord 2, pusselberättelse 2b Linn och Victor
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
170 kr
250-411 IL-Basis Text och Ord 2, pusselberättelse 2c Olle och Julia
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
170 kr
*Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB