Skriv utSkriv ut

SOMT

Språkförståelse av ord, meningar och text

Christer Jacobson, Anna Fouganthine och Ing-Marie Sandberg

Syfte: Bedömning av språk- och läsförståelse
Ålder: Skolår 4-7
Administrering: Grupp och individuell

 


 

Se presentationen (YouTube) där två av författarna, Ing-Marie Sandberg och Christer Jacobson, berättar om materialet.

 


 

Det är en nödvändig färdighet att kunna läsa texter med förståelse. Att förstå skriven text påverkar i hög grad en individs möjlighet att klara av alla skolans ämnen skoltiden igenom. Därför är det av största vikt att så tidigt som möjligt upptäcka svårigheter med språk- och läsförståelse för att kunna sätta in adekvata åtgärder i undervisningen. Dessa svårigheter kan finnas hos både svenskspråkiga och flerspråkiga elever.

SOMT är ett testmaterial som ger en snabb bedömning av språk- och läsförståelse hos elever i årskurs 4 till 7 och kan användas för både svenskspråkiga och flerspråkiga elever.

SOMT består av två delar:

  • Del 1 är ett grupprov för screening som kan genomföras i helklass.
  • Del 2 är ett uppföljande individualprov för de elever som uppvisar svårigheter på del 1.

Grupprovet består av 6 delprov som tar ungefär en lektion, dvs. 30 till 40 minuter att genomföra.

Individualprovet består av 8 delprov och används för en fördjupad undersökning av elevens språk- och läsförståelse. Testtiden är individuell.

• Se en översikt – delproven i SOMT (pdf)

• Se exempel på SOMT grupprov (pdf)

Se beskrivning av SOMT individualprov (pdf)


Proven i SOMT undersöker olika aspekter av språk- och läsförståelse och har årskurs 4-nivå som utgångspunkt. Proven kan användas även i högre årskurser för att identifiera elever som har svårigheter och inte når upp till åldersadekvat nivå. Proven är därför normerade för årskurs 4–7.

Läs mer om de olika aspekterna som undersöks i SOMT

Förslag på åtgärder och exempel på olika övningar ges i ett särskilt avsnitt i handledningen till SOMT. Dessa förslag kan vara ett stöd till pedagogen i planeringen av olika insatser i såväl klassen som med enskilda elever. Handledningen innehåller även ett antal fallexempel som belyser olika typer av svårigheter hos svenskspråkiga och flerspråkiga elever. För varje fallexempel ges förslag på relevanta specialpedagogiska insatser.

 


 

Författare

SOMT har utvecklats av Christer Jacobson (senior docent, Linnéuniversitetet och författare till LäsKedjor-2), Anna Fouganthine (lektor, Linnéuniversitetet) och Ing-Marie Sandberg (senior universitetsadjunkt, Linnéuniversitetet).
Läs mer.

SOMT-materialet har vuxit fram i ett flerårigt samarbete med lärare på många grundskolor runtom i Sverige.
 Normer

SOMT normerades under höstterminen 2019 i årskurserna 4 till 7. Normeringen genomfördes i 20 kommuner i Sverige. Normerna för grupprovet baseras på sammanlagt 1 653 testningar med både svenskspråkiga och flerspråkiga elever. Normerna för individualprovet baseras på sammanlagt 259 testningar som genomfördes med slumpmässigt valda elever ur normgruppen. Normerna i SOMT presenteras som staninevärden och är uppdelade på årskurs. För grupprovet anges också ett gränsvärde för varje årskurs. Elever med ett resultat lika med eller under gränsvärdet bör följas upp med SOMT individualprov.


 

Material

SOMT materialet omfattar handledning, elevhäfte för grupprov med resultatsammanställning** samt elevhäfte för individualprov.

** Resultatsammanställning (2-sidig blankett):
På blankettens framsida sammanställs elevens resultat i grupprovet. 
På blankettens baksida 
sammanställs elevens resultat i individualprovet.

Artikelnr. Artikel Pris Antal
370-101 SOMT Handledning
(2020)
625 kr
370-100 SOMT, Grupprov
Elevhäfte – grupprov, 25 st*
Resultatsammanställning, 25 st*
Säljs endast i bunt
590 kr
370-103 SOMT Individualprov
Elevhäfte – individualprov, 10 st*
Säljs endast i bunt
235 kr
* Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB