IL-basis

Läs- och skrivdiagnostiskt material för skolår 1-3

IL-Basis, Handbok (1998)
250-001
665 kr
Lägg i varukorgen
IL-Basis, Grupp, elevhäfte, 25 st*/bunt. Ange antal bunt.
250-101
285 kr
Lägg i varukorgen
IL-Basis, Grupp, klassöversikt, 10 st*/bunt. Ange antal bunt.
250-102
240 kr
Lägg i varukorgen
IL-Basis, Grupp, rättningsnyckel, st.
250-103
120 kr
Lägg i varukorgen
IL-Basis, Grupp, overhead-bilder, 1 uppsättning
250-104
620 kr
Lägg i varukorgen
IL-Basis Språk och Bokstav, lärarprotokoll, 10 st*/bunt. Ange antal bunt.
250-201
240 kr
Lägg i varukorgen
IL-Basis Text och Ord 1, läshäfte 1a Anna och Björn, st.
250-301
100 kr
Lägg i varukorgen
IL-Basis Text och Ord 1, läshäfte 1b Ludvig och Stina, st.
250-302
100 kr
Lägg i varukorgen
IL-Basis Text och Ord 1, läshäfte 1c Lisa och Per, st.
250-303
100 kr
Lägg i varukorgen
IL-Basis Text och Ord 1, lärarprotokoll 1a Anna och Björn, 10 st*/bunt. Ange antal bunt.
250-304
240 kr
Lägg i varukorgen
IL-Basis Text och Ord 1, lärarprotokoll 1b Ludvig och Stina, 10 st*/bunt. Ange antal bunt.
250-305
240 kr
Lägg i varukorgen
IL-Basis Text och Ord 1, lärarprotokoll 1c Lisa och Per, 10 st*/bunt. Ange antal bunt.
250-306
240 kr
Lägg i varukorgen
IL-Basis Text och Ord 1, analys- och samtalsformulär 1, 10 st*/bunt. Ange antal bunt.
250-307
240 kr
Lägg i varukorgen
IL-Basis Text och Ord 1, rättstavningsblankett 1, 10 st*/bunt. Ange antal bunt.
250-308
240 kr
Lägg i varukorgen
IL-Basis Text och Ord 2, läshäfte 2a Moa och David, st.
250-401
100 kr
Lägg i varukorgen
IL-Basis Text och Ord 2 Läshäfte 2b Linn och Victor, st
250-402
100 kr
Lägg i varukorgen
IL-Basis Text och Ord 2, läshäfte 2c Olle och Julia, st.
250-403
100 kr
Lägg i varukorgen
IL-Basis Text och Ord 2, lärarprotokoll 2a Moa och David, 10 st*/bunt. Ange antal bunt.
250-404
240 kr
Lägg i varukorgen
IL-Basis Text och Ord 2, lärarprotokoll 2b Linn och Victor, 10 st*/bunt. Ange antal bunt.
250-405
240 kr
Lägg i varukorgen
IL-Basis Text och Ord 2, lärarprotokoll 2c Olle och Julia, 10 st*/bunt. Ange antal bunt.
250-406
240 kr
Lägg i varukorgen
IL-Basis Text och Ord, 2 analys- och samtalsformulär 2, 10 st*/bunt. Ange antal bunt.
250-407
240 kr
Lägg i varukorgen
IL-Basis Text och Ord 2, rättningsblankett 2, 10 st*/bunt. Ange antal bunt.
250-408
240 kr
Lägg i varukorgen
IL-Basis Text och Ord 2, pusselberättelse 2a Moa och David, 10 st*/bunt. Ange antal bunt.
250-409
205 kr
Lägg i varukorgen
IL-Basis Text och Ord 2, pusselberättelse 2b Linn och Victor, 10 st*/bunt. Ange antal bunt.
250-410
205 kr
Lägg i varukorgen
IL-Basis Text och Ord 2, pusselberättelse 2c Olle och Julia, 10 st*/bunt.
250-411
205 kr
Lägg i varukorgen

 


 

 

Av: Jørgen Frost & Jørgen Chr. Nielsen

Grupprov
Syfte: Diagnostiskt prov och pedagogiskt hjälpmedel för att få insikt om vilka elever, som är i behov av tidig insats för att få en gynnsam start i sin läs- och skrivutveckling
Ålder: Främst skolår 1, men även för förskoleklass
Administrering: Grupp

Individuella prov
Syfte: Fördjupande individuella diagnoser som kartlägger elevens starka respektive svaga sidor
Ålder: Skolår 1–3
Administrering: Individuell

 


 

Vissa av de kompletta serierna i IL-basis har utgått. Resterande artiklar säljs så länge lagret räcker.

 


 

IL-basis består av fyra prov, varav ett är ett grupprov och de övriga tre är avsedda att användas för fördjupad individuell prövning (Språk och Bokstav samt Text och Ord 1 och Text och Ord 2). Materialet är processinriktat, vilket ger läraren möjlighet att utvärdera om de pedagogiska insatser som görs får önskvärd effekt. IL-basis bildar dessutom en god grund för de utvecklingssamtal som ska äga rum tillsammans med elev och föräldrar. 

Den första delen av handboken är en presentation av IL-basis och de vägledande principerna bakom materialet. Därefter följer administrerings- och tolkningsanvisningar för såväl grupp-provet som de tre individuella proven. Den andra delen av handboken fokuserar på IL-basis teoretiska förankring och ger läraren möjlighet till fördjupad kunskap om enskilda elevers resultat på de ingående delproven i såväl grupp-provet som respektive individuellt prov.

 


 

Grupprov

Grupprovet används kontinuerligt som ett naturligt inslag i skolarbetet under första klass. Urvalet av de delprov som ingår i grupprovet är baserat på den föreliggande forskningen om läsutvecklingens förutsättningar och grunder. Grupprovet omfattar totalt 14 delprov: Teckna och skriva 1 och 2, Hörförståelse 1 och 2, Rimord, Första ljud, Fonemantal 1 och 2, Sammansatta ord, Bokstavskännedom, Bokstavsskrivning samt Rättstavning 1, 2 och 3. Arbetet med ett delprov tar vanligtvis cirka 10–20 minuter.

Normer från 1997–1998

Grupprovet är utprövat för att ge läraren en normerad bas för vägledning vid tolkning av såväl klassens som enskilda elevers resultat på de ingående delproven. Utprövningen ägde rum under 1997–1998 i Landskrona kommun och cirka 500 elever i skolår 1 deltog i arbetet. Reliabiliteten för de ingående delproven är god, i genomsnitt .65. Även validiteten är god. Sannolikheten för att delproven identifierar svagpresterande elever är 89 %.

 

Individuella prov

De individuella proven är Språk och Bokstav, Text och Ord 1 samt Text och Ord 2. Dessa är inte normerade, utan syftet med dem är att undersöka på vilket sätt eleven arbetar med en uppgift. Genom att använda föreslagna stödstrategier under prövningen kan läraren ta reda på vilken typ av hjälp eleven kan dra nytta av i sin fortsatta läs- och skrivutveckling. Utifrån resultaten kan läraren sedan, till exempel i samarbete med speciallärare, lägga upp åtgärdsprogram för enskilda elever.

Handboken är upplagd så att den första delen är en presentation av IL-basis och de vägledande principerna bakom materialet. Därefter följer administrerings- och tolkningsanvisningar för samtliga individuella prov (även grupprovet). Den andra delen av handboken fokuserar på IL-basis teoretiska förankring och ger pedagogen möjlighet till fördjupad kunskap om enskilda elevers resultat på de ingående delproven.

Materialet är processinriktat, vilket ger läraren en möjlighet att utvärdera om de pedagogiska insatser som görs får önskad effekt. IL-basis bildar dessutom en god grund för de utvecklingssamtal som ska äga rum tillsammans med elev och förälder.

Språk och Bokstav omfattar delproven: Teckna och skriva, Förståelse av händelseförlopp, Sammansatta ord, Ordkunskap och ordförståelse, Rimord, Första ljud och reduktion, Fonemsyntes och fonemanalys, Bokstavskännedom – Bilda ord samt Bokstavsskrivning – vilka är mycket nära förbundna med grupprovet. Prövningen kan genomföras under hela skolår 1, dock i anslutning till att motsvarande delprov ur grupprovet genomförts.

I genomsnitt åtgår cirka 15 minuter till varje delprov, men tidsåtgången kan variera med hänsyn till syftet med prövningen.

Text och Ord 1 respektive 2 är avsedda som kompletterande individuella prov. Text och Ord 1 rekommenderas för användning i slutet av skolår 1 eller i början av skolår 2, medan Text och Ord 2 är bättre lämpat att användas i slutet av skolår 2 eller i början av skolår 3. De är likartat uppbyggda. Lästexterna är dock något längre och har ett något högre läsbarhetsindex i Text och Ord 2 än i Text och Ord 1.

Text och Ord 1 omfattar tre parallella versioner: 1a Anna och Björn, 1b Ludvig och Stina samt 1c Lisa och Per. Detta gör det möjligt att åter kunna pröva en elev med ett likvärdigt prov efter en tid för att se om de pedagogiska insatser man satt in har givit önskvärd effekt. Varje version omfattar delproven: Hörförståelse, Förförståelse, Avkodning av text och lässtrategier, Läsförståelse, Syntaktisk medvetenhet, Ordavkodning, Rättstavning samt Semantisk medvetenhet och tar i genomsnitt en till två lektioner att genomföra.

Text och Ord 2 omfattar tre parallella versioner: 2a Moa och David, 2b Linn och Victor samt 2c Olle och Julia och har samma syfte och tidsåtgång som ovan beskrivna Text och Ord 1. Proven bör användas tidigast under andra skolåret eller början av skolår 3. Varje version omfattar delproven: Hörförståelse, Förförståelse, Avkodning av text och lässtrategier, Läsförståelse, Kännedom om vokaler och stavelseindelning, Ordavkodning, Rättstavning, Medvetenhet om den språkliga uttrycksformen samt Medvetenhet om textsammanhållning.

 


 

Att använda svenska läs- och skrivdiagnostiska prov för elever med annat modersmål

 


  


* Förbrukningsmaterial

Alla priser är exklusive moms och frakt


Andra tittade även på
Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen