SOMT

Språkförståelse av ord, meningar och text, för skolår 4–7

SOMT handledning (2020)
370-101
800 kr
Lägg i varukorgen
SOMT, Grupprov Elevhäfte – grupprov, 25 st*. Resultatsammanställning, 25 st*. Ange antal bunt.
370-100
750 kr
Lägg i varukorgen
SOMT Elevhäfte – individualprov, 10 st*. Ange antal bunt.
370-103
300 kr
Lägg i varukorgen
SOMT, Digital poängsättning av Grupprovet i HTS, 25 st. Inkl. 370-100. Ange antal bunt. Se **
370-110
900 kr
Lägg i varukorgen

 

Av: Christer Jacobson, Anna Fouganthine och Ing-Marie Sandberg

Syfte: Bedömning av språk- och läsförståelse

Ålder: Skolår 4–7

Administrering: Grupp och individuell

  

Det är en nödvändig färdighet att kunna läsa texter med förståelse. Att förstå skriven text påverkar i hög grad en individs möjlighet att klara av alla skolans ämnen skoltiden igenom. Därför är det av största vikt att så tidigt som möjligt upptäcka svårigheter med språk- och läsförståelse för att kunna sätta in adekvata åtgärder i undervisningen. Dessa svårigheter kan finnas hos både svenskspråkiga och flerspråkiga elever.

SOMT är ett testmaterial som ger en snabb bedömning av språk- och läsförståelse hos elever i årskurs 4 till 7 och kan användas för både svenskspråkiga och flerspråkiga elever.

SOMT består av två delar:

 • Del 1 är ett grupprov för screening som kan genomföras i helklass.
 • Del 2 är ett uppföljande individualprov för de elever som uppvisar svårigheter på del 1.

Grupprovet består av 6 delprov som tar ungefär en lektion, dvs. 30 till 40 minuter att genomföra.

Individualprovet består av 8 delprov och används för en fördjupad undersökning av elevens språk- och läsförståelse. Testtiden är individuell.

• Se en översikt – delproven i SOMT (pdf)

• Se exempel på SOMT grupprov (pdf)

• Se beskrivning av SOMT individualprov (pdf)

Proven i SOMT undersöker olika aspekter av språk- och läsförståelse och har årskurs 4-nivå som utgångspunkt. Proven kan användas även i högre årskurser för att identifiera elever som har svårigheter och inte når upp till åldersadekvat nivå. Proven är därför normerade för årskurs 4–7.

Rättning och poängsättning av proven i SOMT görs manuellt med hjälp av rättningsmallar och normtabeller i handledningen.Digital poängsättning i Hogrefe Testsystem, HTS, för SOMT grupprov.

Vid beställning av SOMT digital poängsättning, artikel 370-110, ingår pappersmaterialet Grupprov Elevhäfte 370-100.
370-110 kan endast köpas av dig som har användarkonto för Hogrefe Testsystem, HTS.

SOMT grupprov genomförs som ett papper och penna prov som rättas av pedagogen enligt facit. I Hogrefe Testsystem kan man sedan mata in råpoängen för de sex deltesten för varje elev. Resultaten sammanställs sedan i HTS med både totalpoäng och Staninevärden och presenteras i en resultatrapport. I en grupprapport presenteras alla elevers resultat i klassen och det går också att ta fram en individuell resultatrapport för enskilda elever. Resultaten finns att läsa på skärmen och kan också skrivas ut eller sparas som PDF eller i andra format.

Se även FAQ längre ner på sidan.

Exempelrapporter från HTS:
• Rapport för enskild elev som gjort SOMT grupprov
• Samlad rapport för grupp som gjort SOMT grupprov

Fem steg innan du kan köra igång med digital poängsättning i Hogrefe Testsystem, HTS. Läs mer

Så här gör du, steg för steg, i HTS

 


 

SOMT undersöker svårigheter utifrån tre olika aspekter av språk- och läsförståelse:

 1. Nivå av förståelse:
  1. Förstå det som står i texten.
  2. Kunna dra slutsatser av det som står i texten.
  3. Förstå textens djupare innebörd och använda den för nya kunskaper.
    
 2. Nivå av språket:
  1. Ord.
  2. Meningar.
  3. Text.
    
 3. Olika modaliteter:
  1. Förstå uppläst text.
  2. Förstå text när man läser högt.
  3. Förstå text vid tyst läsning.

    

 

Förslag på åtgärder och exempel på olika övningar ges i ett särskilt avsnitt i handledningen till SOMT. Dessa förslag kan vara ett stöd till pedagogen i planeringen av olika insatser i såväl klassen som med enskilda elever. Handledningen innehåller även ett antal fallexempel som belyser olika typer av svårigheter hos svenskspråkiga och flerspråkiga elever. För varje fallexempel ges förslag på relevanta specialpedagogiska insatser.

 


 

Författare
SOMT har utvecklats av Christer Jacobson (senior docent, Linnéuniversitetet och författare till LäsKedjor-2), Anna Fouganthine (lektor, Linnéuniversitetet) och Ing-Marie Sandberg (senior universitetsadjunkt, Linnéuniversitetet).
Läs mer

SOMT-materialet har vuxit fram i ett flerårigt samarbete med lärare på många grundskolor runtom i Sverige.

 


 

Normer
SOMT normerades under höstterminen 2019 i årskurserna 4 till 7. Normeringen genomfördes i 20 kommuner i Sverige. Normerna för grupprovet baseras på sammanlagt 1 653 testningar med både svenskspråkiga och flerspråkiga elever. Normerna för individualprovet baseras på sammanlagt 259 testningar som genomfördes med slumpmässigt valda elever ur normgruppen. Normerna i SOMT presenteras som staninevärden och är uppdelade på årskurs. För grupprovet anges också ett gränsvärde för varje årskurs. Elever med ett resultat lika med eller under gränsvärdet bör följas upp med SOMT individualprov.

 


 

Material

SOMT materialet omfattar handledning, elevhäfte för grupprov med resultatsammanställning** samt elevhäfte för individualprov.

** Resultatsammanställning (2-sidig blankett):
På blankettens framsida sammanställs elevens resultat i grupprovet. 
På blankettens baksida sammanställs elevens resultat i individualprovet.


 

FAQ

Kan man genomföra SOMT grupprov digitalt?

SOMT grupprov har utvecklats som ett papper och penna prov och det är inte möjligt att genomföra själva provet digitalt. Däremot kan Hogrefe Testsystem användas som hjälp för summering och sammanställning av elevernas resultat samt omvandling av råpoäng till Staninevärden. Resultaten kan sedan presenteras för alla eleverna i en grupprapport eller i en individuell rapport för en enskild elev.

 

Kan man genomföra SOMT individualprov digitalt?

SOMT individualprov har utvecklats som ett papper och penna prov och det är inte möjligt att genomföra själva provet digitalt.

 

Kan jag endast genomföra SOMT individualprovet med min elev?

SOMT grupprov och individualprov bygger på varandra. Därför är det viktigt att man börjar med att testa eleverna med SOMT grupprov för att identifiera elever med svaga resultat. Dessa elever ska man därefter följa upp med SOMT individualprov för att undersöka mer detaljerat vad elevens styrkor och svårigheter består av. Resultaten kan sedan användas som stöd för planering av olika interventioner för att stödja elevens språkliga utveckling och läs- och skrivförmåga.

 

Längst ner på sidan Resultat på individualprov på blanketten Resultatsammanställning redovisas resultatet utifrån fem faktorer. I faktorn Språkstruktur ingår fyra deltest, bland annat 5a, men 5b saknas. Varför är det så?

Här redovisar man poängen för de fem faktorerna i SOMT individualprov: Instruktioner, Språkstruktur, Textförståelse, Verbalt flöde och Läshastighet. Faktorn Språkstruktur bildas av de fyra deltesten 2c, 4, 5a och 6c. Deltest 5b har inte kunnat påvisas höra till faktorn Språkstruktur, varför poängen inte ska inkluderas i poängen för denna faktor.

Faktorerna i SOMT individualprov har tagits fram med hjälp av faktoranalys (se tabell 5.14 på sidan 49 i handledningen) för att statistiskt kunna påvisa vilka deltest som bildar de olika områdena (faktorerna) som mäts i SOMT.

På sidan 49 i handledningen beskrivs syftet med faktorerna mer ingående, och de ska framför allt hjälpa pedagogen att få en god överblick av elevens styrkor och svårigheter inom de specifika områden (faktorer) som testet mäter.

 


 

Att använda svenska läs- och skrivdiagnostiska prov för elever med annat modersmål

 


  


* Förbrukningsmaterial

** Kan endast köpas av dig som har användarkonto för Hogrefe Testsystem, HTS. Artikel 370-110 inkluderar:
– Digital poängsättning av Grupprov i HTS, 25 st. Läs hur det går till i produkttexten om SOMT.
– Grupprov Elevhäfte – grupprov, 25 st* och Resultatsammanställning, 25 st* (370-100).

Resultatsammanställningen är en 2-sidig blankett:
• På blankettens framsida sammanställs elevens resultat i grupprovet. 
• På blankettens baksida sammanställs elevens resultat i individualprovet.

Alla priser är exklusive moms och frakt


Andra tittade även på
Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen