Termlexikon

Här nedan har vi samlat och förklarat några termer som förekommer i Hogrefe material.

Administrering 
Det sätt som provet ska genomföras på. 

Diagnos 
Innebär i det här sammanhanget att man med hjälp av ett prov på ett strukturerat och metodiskt sätt både fördjupar sin kunskap om och ökar sin förståelse för enskilda elevers färdigheter.

Frekvensfördelning 
Hur resultatet fördelar sig på olika värden på en skala. Exempelvis kan man ur en frekvensfördelning avläsa hur många individer i en grupp som fick en viss poäng.

Instruktioner 
Instruktioner i ett standardiserat prov är de direktiv testledaren ger den som ska genomföra ett prov. Instruktionerna ska återges  som det står i manualer och handböcker.

Item 
Ofta använd benämning på en enskild uppgift som ingår i ett prov.

Itemanalys 
Statistisk analys av ett provs ingående uppgifter, till exempel deras formulering, innehåll, svårighetsgrad, särskiljande förmåga samt deras bidrag till provets reliabilitet och validitet.

Normering 
De åtgärder som möjliggör för den som använder ett prov att jämföra det enskilda resultatet med resultaten i en referensgrupp, det vill säga en normgrupp. I normeringen ingår definition och urval av normgrupper, beräkning av medelvärde och standardavvikelse i råpoängfördelningarna, överföring av råpoäng till standardskalor och upprättande av normtabeller.

Psykometri 
Statistiska analysmetoder för att granska och fastställa kvaliteten i test.

Reliabilitet 
Ett provs tillförlitlighet. God tillförlitlighet innebär att uppgifterna i provet mäter olika aspekter av samma färdigheter (precision), och att provet ger samma resultat vid upprepade mätningar (stabilitet).

Råpoäng 
Det poängvärde som direkt svarar mot antal ”rätt” lösta uppgifter på ett prov.

Standardavvikelse 
Mått på spridningen i en fördelning. Ju lägre grad av spridning, desto mer homogena provresultat.

Standardisera 
Alla de åtgärder som syftar till att få ett test och en testningsprocedur som gör de enskilda individernas resultat så jämförbara som möjligt. I standardiseringen ingår itemanalys, utformning av regler för administrering och tolkning, undersökning av reliabilitet och validitet samt normering. Att administrera ett standardiserat test innebär att den som administrerar testet exakt följer de administreringsanvisningar som finns.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanine (Standard Nine)
Skala som bygger på en uppdelning av normalfördelningskurvan i nio skalsteg, där det femte skalsteget utgör medelvärdet på skalan. I figuren ovan presenteras hur normalfördelningen procentuellt fördelar sig över de nio skalstegen.

Transformera 
Omvandla eller överföra en råpoäng till en standardpoäng, till exempel till staninepoäng.

Validitet 
Ett provs giltighet. Ett prov med god validitet mäter de färdigheter som det avser att mäta.

 

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen