Upphovsrättslagen
Mångfaldigande av testmetoder, testprotokoll, rättningsmallar, normer och testmaterial, helt eller delvis, utan skriftligt medgivande av Hogrefe, är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande, såsom tryckning, kopiering, bandinspelning etcetera. Förbudet gäller även överföring till någon annan typ av medium, till exempel en datortillämpning. Upphovsrättsintrång som sker uppsåtligen eller med grov oaktsamhet kan leda till skadeståndsskyldighet och straffansvar.

Normtabeller
Hogrefe innehar ensamrätten till att godkänna mångfaldigande av våra testmetoder, inklusive normtabeller. Att kopiera normtabeller utan tillstånd är ett brott mot upphovsrättslagen. Detta gäller även digitalisering av normtabeller i datorprogram/datortillämpningar i syfte att skapa scoring- eller administreringsprogram.

Intellektuellt kapital och plagiat
Som förläggare är upphovsrätten vår mest värdefulla tillgång. Att skydda författarnas/ konstruktörernas arbete och integriteten i deras verk är viktigt. Under de senaste åren har problemet med kopior och plagiat av våra test blivit allt påtagligare. Vi vill varna för användning av dessa. Plagiat är sämre än originalprodukten och saknar den kvalitet som endast noggrann utveckling kan ge. Det intellektuella kapital som finns nedlagt i ett test och det ofta långa utvecklings- och revideringsarbetet som har skett kan inte reproduceras med några snabba och enkla handgrepp.

Kopiering
Kopiering av till exempel testuppgifter och svarsblanketter är olagligt. Dessutom innebär kopiering av vårt testmaterial minskade medel till metodutveckling av både nya och gamla test och även minskade möjligheter att producera material. Att använda kopierat testmaterial kan minska tillförlitligheten i testresultaten och ger ett oseriöst intryck.

Testsekretess
Den som köper och använder Hogrefes testmetoder förbinder sig att bevaka att testen används på ett korrekt sätt. Testen ska förvaras inlåsta och skyddas från obehörig användning och spridning. Om uppgifterna röjs kan testen förlora sitt värde och blir då obrukbara för det avsedda ändamålet. Allt testmaterial ska förvaras så att tillgång begränsas till behöriga testanvändare. För testsekretess gäller Offentlighets- och sekretesslag (2009:400), 17 kap 3 c §.

Rutiner för journalföring, patientjournalens innehåll och information om hur psykologiskt testmaterial ska hanteras i patientjournaler finns beskrivna i Socialstyrelsens ”Handbok vid tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården”.

Rättnings- och tolkningsprogram
Vi vet också att det runt om i landet finns rättnings- och tolkningsprogram tillgängliga som komplement till Hogrefes testmetoder. Dessa har oftast utvecklats utan vårt godkännande och vi kan på intet sätt garantera deras tillförlitlighet eller kvalitet. Dessa produkter kan också innebära ett brott mot upphovsrättslagen, för vilket konstruktören bär ett straffrättsligt ansvar. Om du kommer i kontakt med en sådan produkt så ber vi dig kontakta oss.

 

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen