Skriv utSkriv ut

Vetenskapligt framtagna test och metoder



 




ECERS-3


The Early Childhood Environment Rating Scale, Third Edition
Utvärdering och utveckling i förskolan, tredje utgåvan

ECERS-3 är ett strukturerat observationsverktyg för att utvärdera förskolemiljön för barn i åldern 3 till 5 år. Verktyget utvärderar såväl den fysiska miljön och olika aktiviteter som samspelet mellan barn och pedagoger.

Det innehåller även utvärdering av åldersanpassade aktiviteter för läs- och skrivinlärning samt matematik.

Läs mer


•  Bedömning av adaptiv funktion från 0 till 89 års ålder
•  Svensk-danska normer
•  Översättning och anpassning till svenska av Eric Zander och Sven Bölte

ABAS-3 är en standardiserad och enhetlig metod för att kartlägga en individs adaptiva funktion under hela livet ur olika informanters perspektiv. 

Nytt i ABAS-3 är, förutom reviderat och uppdaterat iteminnehåll, möjligheten att bedöma adaptiv funktion hos fler åldersgrupper än tidigare, från 0 till 89 år. 

Läs mer


TIFT är ett program för förskolan för att på ett lekfullt sätt träna den fonologiska medvetenheten hos fyra- och femåriga barn. 

Studier visar att tidig fonologisk träning underlättar barnets möte med den språkliga träningen i förskoleklass och den tidiga läsinlärningen i skolan. TIFT kan bidra till att ge en bra grund för barnet inför skolstart.

De olika momenten och materialen i TIFT är lekfulla och inbjuder barnen till samarbete. 

Läs mer


 

Författarnas presentation av SOMT

SOMT (språkförståelse av ord, meningar och text) är ett testmaterial som ger en snabb bedömning av språk- och läsförståelse. Det kan användas för såväl svensk- som flerspråkiga elever i skolår 4–7.

Se presentationen (YouTube) där två av författarna, Ing-Marie Sandberg och Christer Jacobson, berättar om materialet.

Läs mer om SOMT

 


 

Elisabeth Marx presenterar Jämna steg

Elisabeth Marx är författare till Jämna steg som är ett pedagogisk lästräningsmaterial för elever i förskoleklass och lågstadiet.

Se presentationen (YouTube).

Läs mer om Jämna steg.

 


 

 

 

Välkommen till våra webinar
och digitala möten

Se aktuellt utbud här ⟶

 

 

 

 


 


SOMT

Bedömning av språk- och läsförståelse för elever i skolår 4–7 


SOMT (språkförståelse av ord, meningar och text) är ett nytt unikt testmaterial som ger en snabb bedömning av språk- och läsförståelse. Det kan användas för såväl svensk- som flerspråkiga elever och består av ett grupprov samt ett uppföljande individualprov för de elever som uppvisar svårigheter i grupprovet.

SOMT innehåller även exempel på övningar och fallstudier med förslag på specialpedagogiska insatser.

Författare till SOMT är Christer Jacobson (även författare till LäsKedjor-2),
Anna Fouganthine och Ing-Marie Sandberg.

Läs mer

 



DLS för skolår 7-9 och år 1 i gymnasiet

Läsförståelseprovet finns nu även digitalt

Nu kan du komplettera dina digitala DLS-prov med läsförståelseprovet för att undersöka elevernas läsförståelse vid digital läsning.

Provet kan genomföras på dator eller surfplatta och resultatet finns tillgängligt för pedagogen direkt efter genomförd testning.

Läs mer


 

Råd vid testning på distans

Att tänka på när man inte har möjlighet att testa på plats.

Du kan bland annat ta del av vad du ska tänka på gällande juridiska och etiska överväganden, vilka test som kan lämpa sig att administrera på distans, hur testsituationen ska planeras och tolkning av testresultaten.

Läs mer


Välkommen till en filmad föreläsning med författarna till ALMA (The Autism Quality of Life CBT Method for Adults) 

Föreläsningen är ca 43 minuter lång och är indelad i tre delar:
• Autism & psykoterapiforskning
Susanne Bejerot, professor, psykiater och leg psykoterapeut 
• Gruppbehandling med ALMA
Eva Björnstjerna, leg psykolog, leg psykoterapeut och handledare i KBT 
• Frågor & svar

 Läs mer


 

Griffiths Scales of Child Development (3rd Edition). 
Utvecklingsbedömning av barn i åldern 0–6 år.

NYHET! Nu finns den svenska översättningen av administreringsmanualen (Manual Part II i det engelska materialet) samt testprotokoll och rithäfte i lager.

Läs mer


 

Digitala testningar

I kampen mot smittspridningen av Covid-19 vill vi tipsa om våra digitala test i Hogrefe Testsystem HTS 5.

Läs mer om digitala test.

 


 

Hogrefe publicerar en rad vetenskapliga tidskrifter och vi vill nu erbjuda dig ett urval av intressanta artiklar med koppling till den rådande COVID-19 situationen.

Läs mer


 

NYHET! 

Steg för steg

Lästräning hemma för barn i förskole- och lågstadieåldern

Steg för steg är ett pedagogiskt lästräningsmaterial avsett för individuell lästräning hemma. 

Läs mer


 

 



Skattningsskala för social responsivitet, andra upplagan

John N. Constantino, Christian P. Gruber.
Svensk version: Eric Zander och Sven Bölte 

Syfte: Bedömning av sociala färdigheter
Ålder: 2 ½–69 år
Administrering: Individuell
Behörighet: Leg. psykolog
Tidsåtgång: 15–20 minuter
Språk: Svenska

Det har länge saknats en i Sverige standardiserad och normerad skattningsskala för att mäta autistiska drag på ett kvantitativt sätt för klinisk användning och forskning; en skala som är anpassad för hela åldersspannet och olika typer av informanter och som på ett reliabelt sätt mäter social funktion och flexibilitet över hela spannet från över- och genomsnittligt fungerande till en hög nivå av svårigheter. Utgivningen av den svenska versionen av Social Responsiveness Scale, Second Edition (SRS-2), Skattningsskala för social responsivitet, ändrar på det förhållandet.

Läs mer


NYHET!

SON-R 2-8 är ett icke-verbalt begåvningstest
för bedömning av barn från 2 till 8 år.


>> Läs mer


 

 

 

 

 

 

 

 DAGS ATT KOMMA IGÅNG MED DIGITAL TESTNING I HTS 5 ?
– SE SNABBSTARTSFILMEN
Här presenteras en snabbstart – främst för dig som ska administrera test i skola

Tid: 00:05 - Testförberedelser
Tid: 02:45 - Testning genomförs
Tid: 04:10 - EN persons resultat
Tid: 05:50 - Gruppresultat

För närmare instruktioner, se den utförliga användarmanualen (pdf).


 

KBT-gruppbehandling för vuxna med autismspektrumsyndrom


Det är med stolthet vi nu lanserar ALMA.
Materialet är den första svenska, publicerade och vetenskapligt beprövade metoden i sitt slag och författare är Susanne Bejerot och Eva Björnstjerna.


 

WIP
Wolff intensivprogram

av Ulrika Wolff

Ett pedagogiskt lästräningsmaterial från 9 år.

WIP är ett träningsmaterial avsett för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, det vill säga elever vars primära problem med skriftspråket är ordavkodning och/eller stavning. Materialet är i första hand avsett för åldrarna 9–12 år, men kan lätt anpassas så att det kan användas ända upp i vuxenundervisningen.

HTS 5

Online: bedömningar med Hogrefe Testsystem

Hogrefes digitala Testsystem, HTS 5, är plattformsoberoende, användarvänlig och med tilltalande design.

Resultat presenteras både numeriskt (råpoäng och standardpoäng) och grafiskt.

>> Läs mer om HTS 5 här

KONTAKT-manual

Nyhet! KONTAKT-manualen är nu fullständigt omarbetad och bättre synkroniserad med arbetsböckerna än tidigare.

KONTAKT är social färdighetsträning i grupp med fokus på kommunikation och social interaktion vid autismspektrumtrillstånd enligt Frankfurtmodellen.
Deltagare: 8–19 år.

>> Läs mer om KONTAKT här

Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB