Skriv utSkriv ut

BRIEF-2

Behavior Rating Inventory of Executive Function – Second Edition

Gerard A. Gioia, Peter K. Isquith, Steven C. Guy & Lauren Kensworthy

Syfte: Bedömning av exekutiva funktioner
Ålder: 5–18 år
Administrering: Individuell
Behörighet: Leg. psykolog, leg. läkare
Tidsåtgång: Skattningsformulär 10 minuter, scoring 15 minuter, kortversioner 5 minuter
Språk: Amerikansk manual med svensk administreringsmanual (Snabbguide) och svenska formulär

BRIEF-2

NYHET! Nu finns BRIEF-2 i digital version – läs mer

BRIEF-2 är en standardiserad skattningsskala för bedömning av exekutiva funktioner hos barn och ungdomar i hem- och skolmiljö. 

BRIEF-2 är en vidareutveckling av BRIEF och BRIEF-SR med en rad förbättringar. BRIEF-2 kan användas för bedömning av barn och ungdomar med utvecklingsrelaterade och förvärvade neurologiska tillstånd såsom inlärningssvårigheter, ADHD, traumatisk hjärnskada och AST.

Vad är nytt i BRIEF-2?

  • Innehåller förutom föräldraformulär och lärarformulär även självskattningsformulär.
  • Ökad överensstämmelse i påståendena mellan de tre formulären.
  • Kortversioner av föräldraformulär, lärarformulär och självskattningsformulär för screening.
  • Mer koncisa skalor och kortare tid för ifyllnad av formulären.
  • En ny validitetsskala, infrekvensskalan, för att fånga upp ovanliga svar.
  • Uppgiftsmonitorering och självmonitorering som två separata skalor.
  • Ny forskning som ger ytterligare tolkningsstöd, bland annat för att undersöka skillnader mellan skattningar från olika skattare. 

Föräldraformuläret och lärarformuläret består av 63 påståenden vartdera samt nio kliniska skalor: inhibition, självmonitorering, flexibilitet, emotionell kontroll, igångsättning, arbetsminne, planering/organisation, uppgiftsmonitorering och ordning på material. 

Självskattningsformuläret består av 55 påståenden och sju kliniska skalor: inhibition, självmonitorering, flexibilitet, emotionell kon­troll, slutförande av uppgifter, arbetsminne och planering/organisation. 

BRIEF-2 innehåller även validitetsskalorna inkonsekvensskalan, negativitetsskalan och infrekvensskalan som finns i samtliga tre formulär.

De kliniska skalorna i BRIEF-2 omfattas av tre index: beteenderegleringsindex (BRI), emotionellt reglerings­index (ERI) och kognitivt regleringsindex (CRI) vilka i sin tur bildar ett summerande index: global exekutiv sammansättning (GEC). 

Kortversionerna av BRIEF-2 föräldraformulär, lärarformulär och självskattningsformulär för screening består av 12 påståenden i vartdera formulär. Kortversionerna ger ett snabbt svar om behov av ytterligare bedömning av exekutiva funktioner.

BRIEF-2-formulären är självkopierande för att underlätta poängsättning. Formulären poängsätts manuellt.

Normer
Amerikanska normer från 2013–2014 baseras på skattningar från totalt 3 603 respondenter: 1 400 föräldrar, 1 400 lärare och 803 barn och ungdomar.

Digital version
Den digitala versionen av BRIEF-2 går att genomföra på dator eller surfplatta.

Du väljer själv om skattningen genomförs på plats på mottagningen, eller om du vill skicka en länk till respondenten att fylla i bekvämt hemifrån.

Efter genomförd testning sparas resultatet i HTS 5, där det kan visas direkt på skärmen eller skrivas ut som en detaljerad resultatrapport. I resultatredovisningen presenteras alla skalor och index med både råpoäng och normerad poäng. Dessutom redovisas hur individen besvarat varje enskilt item och det går att se hur vanligt förekommande respektive svarsalternativ är.

Vid testning väljer man vilket av de tre formulären: förälder, lärare och självskattning som man vill använda.

Det går också att använda HTS 5 för att poängsätta (scora) ett pappersformulär. Varje sådan scoring/poängsättning använder upp en testning.
För att poängsätta ett ifyllt formulär matar man enkelt in svaren med hjälp av snabbinmatningen.
Hur det går till beskrivs i detalj här (pdf-fil)

Läs mer om HTS 5

Priser digitala test

Artikelnr. Artikel    Pris/st

479-552               BRIEF-2, 1-9 testningar
  115 kr
479-553 BRIEF-2, 10-49 testningar                          90 kr
479-554 BRIEF-2, 50 och fler testningar   80 kr

 

Licenskostnad: 1 750 kr/administratör och år

Kontakta info@hogrefe.se för beställning.

 


 

BRIEF-2 komplett består av amerikansk manual och svensk snabbguide, fullversionerna (inkl. sammanställning och profil) föräldraformulär, 10 st.*, lärarformulär. 10 st.* och självskattningsformulär, 10 st.*, samt kortversionerna föräldraformulär, 10 st.*, lärarformulär, 10 st.* och självskattningsformulär 10 st.*

Artikelnr. Artikel Pris Antal
479-500 BRIEF-2, komplett
4 410 kr
479-515 BRIEF-2, amerikansk manual (2015) & svensk snabbguide (2017)
2 545 kr
479-516 BRIEF-2, föräldraformulär, sammanställning, Profil
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
435 kr
479-517 BRIEF-2, lärarformulär, sammanställning, Profil
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
435 kr
479-518 BRIEF-2, självskattningsformulär, sammanställning, Profil
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
435 kr
479-510 BRIEF-2, kortversion föräldraformulär
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
295 kr
479-511 BRIEF-2, kortversion lärarformulär
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
295 kr
479-512 BRIEF-2, kortversion självskattningsformulär
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
295 kr
*Förbrukningsmaterial.
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB