Skriv utSkriv ut

BRIEF-2

Behavior Rating Inventory of Executive Function – Second Edition

Gerard A. Gioia, Peter K. Isquith, Steven C. Guy & Lauren Kensworthy

Syfte: Bedömning av exekutiva funktioner
Ålder: 5–18 år
Administrering: Individuell
Behörighet: Leg. psykolog, leg. läkare
Tidsåtgång: Skattningsformulär 10 minuter, scoring 15 minuter, kortversioner 5 minuter
Språk: Amerikansk manual med svensk administreringsmanual (Snabbguide) och svenska formulär

BRIEF-2

BRIEF-2 är en standardiserad skattningsskala för bedömning av exekutiva funktioner hos barn och ungdomar i hem- och skolmiljö. 

BRIEF-2 är en vidareutveckling av BRIEF och BRIEF-SR med en rad förbättringar. BRIEF-2 kan användas för bedömning av barn och ungdomar med utvecklingsrelaterade och förvärvade neurologiska tillstånd såsom inlärningssvårigheter, ADHD, traumatisk hjärnskada och AST.

Vad är nytt i BRIEF-2?

  • Innehåller förutom föräldraformulär och lärarformulär även självskattningsformulär.
  • Ökad överensstämmelse i påståendena mellan de tre formulären.
  • Kortversioner av föräldraformulär, lärarformulär och självskattningsformulär för screening.
  • Mer koncisa skalor och kortare tid för ifyllnad av formulären.
  • En ny validitetsskala, infrekvensskalan, för att fånga upp ovanliga svar.
  • Uppgiftsmonitorering och självmonitorering som två separata skalor.
  • Ny forskning som ger ytterligare tolkningsstöd, bland annat för att undersöka skillnader mellan skattningar från olika skattare. 

Föräldraformuläret och lärarformuläret består av 63 påståenden vartdera samt nio kliniska skalor: inhibition, självmonitorering, flexibilitet, emotionell kontroll, igångsättning, arbetsminne, planering/organisation, uppgiftsmonitorering och ordning på material. 

Självskattningsformuläret består av 55 påståenden och sju kliniska skalor: inhibition, självmonitorering, flexibilitet, emotionell kon­troll, slutförande av uppgifter, arbetsminne och planering/organisation. 

BRIEF-2 innehåller även validitetsskalorna inkonsekvensskalan, negativitetsskalan och infrekvensskalan som finns i samtliga tre formulär.

De kliniska skalorna i BRIEF-2 omfattas av tre index: beteenderegleringsindex (BRI), emotionellt reglerings­index (ERI) och kognitivt regleringsindex (CRI) vilka i sin tur bildar ett summerande index: global exekutiv sammansättning (GEC). 

Kortversionerna av BRIEF-2 föräldraformulär, lärarformulär och självskattningsformulär för screening består av 12 påståenden i vartdera formulär. Kortversionerna ger ett snabbt svar om behov av ytterligare bedömning av exekutiva funktioner.

BRIEF-2-formulären är självkopierande för att underlätta poängsättning. Formulären poängsätts manuellt.

Normer
Amerikanska normer från 2013–2014 baseras på skattningar från totalt 3 603 respondenter: 1 400 föräldrar, 1 400 lärare och 803 barn och ungdomar.

BRIEF-2 komplett består av amerikansk manual och svensk snabbguide, fullversionerna (inkl. sammanställning och profil) föräldraformulär, 10 st.*, lärarformulär. 10 st.* och självskattningsformulär, 10 st.*, samt kortversionerna föräldraformulär, 10 st.*, lärarformulär, 10 st.* och självskattningsformulär 10 st.*

Artikelnr. Artikel Pris Antal
479-500 BRIEF-2, komplett
4 200 kr
479-515 BRIEF-2, amerikansk manual (2015) & svensk snabbguide (2017)
2 425 kr
479-516 BRIEF-2, föräldraformulär, sammanställning, Profil
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
415 kr
479-517 BRIEF-2, lärarformulär, sammanställning, Profil
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
415 kr
479-518 BRIEF-2, självskattningsformulär, sammanställning, Profil
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
415 kr
479-510 BRIEF-2, kortversion föräldraformulär
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
280 kr
479-511 BRIEF-2, kortversion lärarformulär
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
280 kr
479-512 BRIEF-2, kortversion självskattningsformulär
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
280 kr
*Förbrukningsmaterial.
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2020 Hogrefe Psykologiförlaget AB